drukarnia-printclub-logo
Infolinia: 505 196 567 | email: sklep@printclub.pl
Załóż konto  |  Zaloguj się   |   Kontakt
Koszyk

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.PrintClub.pl


§1. Informacja o Serwisie
Serwis internetowy działający pod adresem www.PrintClub.pl (zwany dalej "serwisem") prowadzony jest przez przedsiębiorstwo Europejski Fundusz Gospodarczy Tomasz Andrzejewski (zwane dalej "Przedsiębiorstwem"), zarejestrowanym pod adresem: ul. Szałwiowa 34B lok. 2, 62-064 Plewiska, wpisany do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Komorniki pod nr 2760/2001, NIP 622-220-84-48, NIP EU: PL6222208448, REGON 634199500, email: sklep@printclub.pl, nr tel. +48 61 610 29 08, +48 61 610 29 09

§2. Przedmiot działalności
Działalność serwisu polega na prezentowaniu usług i produktów poligraficznych oferowanych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności usług druku oraz usług introligatorskich.

§3. Ceny
Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami netto, a wyrażone są w złotych polskich [PLN]. To samo dotyczy przygotowywanych, na życzenie Klientów, indywidualnych kalkulacji (wycen), chyba że co innego wynika z ich treści.

§4. Produkty i usługi
Wszelkiego typu cenniki, informacje, opisy produktów i usług, broszury i foldery reklamowe znajdujące się na stronie lub będące do pobrania ze strony nie stanowią wiążącej oferty, a jedynie stanowią zaproszenie na podjęcia rokowań zgodnie z art. 71 k.c. Pomimo dołożenia wszelkich starań, w serwisie mogą występować błędy, które nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta.

§5. Realizacja zamówień
1. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich przyjęcia po uzgodnieniu i akceptacji ze strony Klienta.
2.Obsługa zapytań o wycenę oraz odsyłanie wycen (kalkulacji) odbywa się w kolejności w jakiej wpłynęły. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku przygotowywania wycena (kalkulacji) na wszystkie zapytania, które napłynęły.
3.Przyjęcie do realizacji odbywa się po ustaleniu z Klientem wszystkich istotnych warunków zamówienia, a w szczególności: parametrów technicznych publikacji, terminu realizacji, ceny, formy płatności, formy i kosztów dostawy.
4.Wszystkie istotne warunki zamówienia są ustalane z Klientem indywidualnie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
5.Informacja udzielona przez przedsiębiorstwo o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty (kalkulacji), wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług i wiąże obie strony transakcji.
6.Złożenie zamówienia przez Klienta bez uzgodnienia wszystkich istotnych warunków zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
7. Uwzględniając specyfikę technologii w jakiej wytwarzane oraz transportowane są produkty oferowane przez Przedsiębiorstwo, czyli produkty poligraficzne, Klient składając zamówienie, przyjmuje do wiadomości, że końcowa ilości produktów otrzymanych przez niego w stosunku do ilości produktów zamówionych, może się różnić w zakresie do +/- 3%. Ewentualny brak nie stanowi podstawy do reklamacji oraz nie oznacza niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.


§6. Sposoby płatności
1.Sposób płatności jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem przed zawarciem umowy (przed przystąpieniem do realizacji zamówienia). W przypadku Klientów, których nie wiąże odrębna umowa o współpracy, płatność dokonywana jest w formie przedpłaty na podstawie Faktury PROFORMA wystawianej po ustaleniu wszystkich istotnych parametrów zamówienia. Zapłata Faktury PROFORMA uruchamia realizację zamówienia.
2. W przypadku produktów zakupionych online za pośrednictwem witryny: http://sklep.printclub.pl, wyboru dokonuje Klient, spośród dostępnych sposóbó płątności dla danego produktu.


§7. Faktury VAT
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528), Faktury VAT są wystawiane oraz doręczane w formie elektronicznej.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem domniemywa się zgodę Klienta na taką formę wystawienia i doręczenia Faktur VAT. Klient ma prawo wyrazić sprzeciw co do tej formy wystawiania i doręczania Faktur VAT. Sprzeciw wymaga formy pisemnej (np. email) i jest skuteczny począwszy od następnej wystawianej faktury po jego otrzymaniu przez Przedsiębiorstwo.


§8. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane przez Klientów na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane wyłącznie przez przedsiębiorstwo i nie są w żadnej formie przekazywane podmiotom trzecim.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
1. realizacji zamówienia
2. jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez serwis www.PrintClub.pl
Każdy Klient ma prawo dostępu do sowich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. W tym celu należy przesłać stosowną wiadomość na adres: biuro@printclub.pl.


§9. Dostawa
1. Dostawy odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Przedsiębiorstwo. Klient jest informowany o kosztach dostawy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Na życzenie Klienta dostawa może odbyć się za pośrednictwem innej firmy kurierskiej. Ceny podane w serwisie internetowym nie obejmują kosztów transportu, chyba że co innego wynika z informacji nt. danego produktu lub usługi. Klient może również dokonać odbioru osobiście lub za pośrednictwem własnej firmy kurierskiej, po jedynie po uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem.
2. Dostawa produktów zakupionych online za pośrednictwem witryny: http://sklep.printclub.pl jest bezpłatna.
3. Przed odbiorem przesyłki (pokwitowaniem odbioru) sprawdź, czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub nie było otwierane. Jeżeli obawiasz się, że przesyłka mogła zostać uszkodzona, okradziona lub otwarta podczas transportu - prosimy nie odbierać przesyłki. W takiej sytuacji należy bezwzględnie spisać protokół szkody w obecności osoby, która ją doręczyła (kuriera). Protokół szkody jest nizbędny w procesie reklamacji usługi przesyłki oraz dla uzyskania odzszkodowania, co stanowi powszechną zasady wśród firm kurierskich, a wynika z ich regulaminów i Ogólnych Warunków Sprzedaży


§10. Reklamacje
Klient ma prawo złożyć reklamację co do jakości, ilości oraz terminowości wykonanej usługi w ciągu 7 dni od daty otrzymania lub odbioru produktu lub usługi. Reklamacja wymaga formy pisemnej oraz zwrotu towaru. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej złożenia. Termin rozpoczyna bieg nie wcześniej, niż od dnia dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru. O wynikach rozpatrzonej reklamacji Klient jest informowany niezwłocznie. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient otrzymuje zwrot pieniędzy lub ponownie wykonany produkt/usługę. Sposób załatwienia reklamacji jest konsultowany i ustalany z Klientem w formie pisemnej.


§11. Postanowienia końcowe
1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu internetowego "www.PrintClub.pl" zaistniałe z przyczyn technicznych (w szczególności konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych zdarzeń od niego niezależnych.
3.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie internetowym pod adresem www.PrintClub.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
4.Ewentualne spory strony będą rozstrzygać na drodze porozumienia, a w braku takiego, właściwy miejscowo będzie sąd dla miasta Poznania.
5.Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.


Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: sklep@printclub.pl
Zawsze chętnie służymy pomocą i fachową poradą.